Friday, December 19, 2014

Media, SD och validitet — mina inlägg i en diskussion på Facebook

Apropå "Avpixlat som nyhetsmedium jämbördigt med de etablerade medierna": SD:s "mediekanal" Avpixlat kan knappast räknas som nyhetsmedia. Det är primärt en megafon och ett forum för SD:s trogna och har till synes ingen seriös journalistisk ambition eller förmåga. Avpixlat är väl närmast att kategorisera som en blog, där skribenterna kan föra fram sina egna idéer och förhållningssätt utan krav på opartiskhet eller seriositet, eller möjligtvis ett diskussionsforum liknande Flashback eller Ekstrabladets Nationen i Danmark. Avpixlat kan endast anses vara en källa om man tar deras grundläggande partiskhet med i bilden.

-----

Apropå skillnaden mellan SD och etablerade partier i svensk politik: SD är per definition motståndare till det svenska samhället och därigenom även till svenska medier. SD anser sig stå ovan de lagar och förordningar som styr rätten till likabehandling oavsett kön, kultur, sexualitet, etnicitet etc och allas lika värde, och de inte bara agiterar mot det som är lagstiftat (vilket givetvis är tillåtet i demokratins namn) utan flera av deras medlemmar visar dessutom i aktiva handlingar hur mycket de struntar i de normer och regler som är grundläggande i svensk lagstiftning — vilket *inte* är tillåtet — och detta har lett till att flera av dem även har fått domar för bl a hets mot folkgrupp eller våld. Att dessa ouppfostrade tölpar ofiltrerat skulle få använda media som sina megafoner vore kort sagt ganska befängt.

Med tanke på SD:s, från majoriteten avvikande, världsbild bör SD:s vansinnigheter diskuteras och sättas i ett sammanhang som fungerar i enlighet med svensk lagstiftning — och det är väl i första hand detta som media gör. En av medias uppgifter handlar i mångt och mycket om information och socialisering, att en åtminstone relativ samsyn skapas i svensk debatt — vilket väl även är i linje med det SD försöker göra, med det lilla "aber" att majoriteten av Sveriges invånare inte är intresserade av SD:s inskränkta världsbild. I enlighet med svensk lagstiftning har det svenska samhället och vi som svenska medborgare fortfarande som mål att verka för öppenhet, generositet och solidaritet med dem som har det svårt. Sveriges medier speglar detta.

Opartiskhet är generellt en utopi och inga skribenter kan med största sannolikhet vara helt neutrala, men opartiskhet är nog också omöjligt när SD:s synvinkel helt enkelt är så fel ur mellanmänskliga, lagstiftnings-, och sociala synvinklar att det i slutändan inte finns något annat val än att ta avstånd från den mot bakgrund av just den grundläggande premiss SD har för sitt partiprogram — att människor *inte* ska behandlas lika. Så länge deras bärande idé går emot Sveriges grundläggande lagstiftning kan SD:s idéer knappast accepteras vare sig av media eller majoriteten av svenska folket. Antingen måste resten av oss luras in i SD:s fålla (vilket de har försökt och i alla fall inte lyckats med ännu) och i så fall kan SD säkert ändra lagarna så att de stämmer med deras syn på världen — hemska tanke! — eller också måste SD börja agera i enlighet med svensk lagstiftning, vilket nog inte är aktuellt med tanke på att diskriminering och särskiljning är deras huvudfråga. Vem vet, kanske kommer SD och dess sympatisörer fram till att det är lättare att flytta till något land där diskriminering på godtyckliga grunder tillåts. Ryssland? Ungern?

-----

Apropå att "SD:s väljare ska lyssnas på och diskuteras med": De kan börja med att erkänna alla människors lika värde, så får vi se.

-----

Apropå att "inte alla SD:are ska dras över en kam": Om dessa inte håller med om SD:s grundläggande principer ska de kanske inte vara medlemmar i, eller rösta på, ett enfrågeparti som har det som sitt raison d'être. Lite ansvar får de ta.

-----

Apropå att "dialog är att föredra framför hat": För att kunna ha en fruktbar dialog om viktiga saker som dessa måste man dock generellt sett ha en gemensam värdegrund at utgå ifrån, i alla fall om dialogen ska leda till något gott och beständigt, och debatten på senare tid har visat att denna grundläggande samsyn inte finns mellan SD (och dess anhängare) och övriga i Sverige.

Flera har sagt att det kommande valet kommer att handla om krockande världsbilder och jag tror att dessa har rätt. Synvinklar, som inte längre endast handlar om höger respektive vänster inom politiken, står mot varandra och handlar om något djupare än "vilken grupp människor ska 'få' mest pengar efter valet"; människovärde, tolerans, och solidaritet ställs mot idén om att det skulle vara viktigt att slå vakt om "svenskheten" och "vad det kostar" att ta emot flyktingar.

De följder som den sistnämnda synvinkeln får kan lätt bli förödande för ett samhälle, med en tydlig uppdelning mellan "vi och dem" och ett ökande våld just på grund av polarisering. Min ståndpunkt har inget med hat att göra, utan är en analys av samhälleliga och politiska maktförhållanden, strukturer och dess mekanismer, där jag upplever att mjukare värden riskerar att få svårt att hävda sig i ett hårdnande samhällsklimat. Det är därför extremt viktigt att slå vakt om de demokratiska idealen och idén om alla människors lika värde. Människor kan inte tillåtas få ställas mot människor på så godtyckliga grunder. Att ingen kommer att vinna på detta är ytterligare en anledning till att sätta stopp för SD:s inskränkta världsbild så fort det bara är möjligt. Detta är, i mina ögon, den primära anledningen till att SD:s människosyn och värderingar just nu måste bekämpas med allt vi har. Ur en mänsklig synvinkel skulle det vara en katastrof för Sverige att låta SD förstöra vårt samhälle med sin rädsla och intolerans.

Sunday, December 07, 2014

Hur tar vi oss förbi SD?

Det är fascinerande — och samtidigt oändligt betryckande — att se hur SD:s meningsfränder försöker rättfärdiga sina ståndpunkter och sina val i röstlokalen. De känner sig åsiktsmobbade av majoriteten och tycks inte förstå att yttrandefrihet inte innebär att de per automatik ska kunna stå oemotsagda.

I debatten jämför ofta SD:s meningssympatisörer diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön eller sexualitet (vilket är förbjudet enligt svensk lag) med att majoriteten av invånarna i Sverige reagerar negativt på dem på grund av de (diskriminerande) åsikter de ger uttryck för, åsikter de själva har valt att uttrycka. Aspekter som är medfödda jämställs i deras ögon därmed med åsikter och hållningar som kanske kan upplevas fasta och "medfödda", men som de facto inte har något stöd i svenska lagar och förordningar. Dessa åsikter får verbala mothugg av moraliska och etiska orsaker, de straffas inte med lagliga medel. Mig veterligen har ingen blivit fängslad på grund av avvikande åsikter i Sverige under SD:s "livstid".

Yttrandefrihetslagstiftningen i Sverige tillåter mycket riktigt att de uttrycker rasistiska hållningar, men diskrimineringslagstiftningen tillåter inte att de agerar utifrån dessa åsikter. I detta sammanhang är det också värt att poängtera att yttrandefrihetslagstiftningen även tillåter att antirasistiska åsikter förs fram, och diskrimineringslagstiftningen — som ska skydda personer med annan etnisk härkomst, eller mot orättvis behandling på grund av kön eller sexualitet — har generellt sett inga problem med den antirasistiska synvinkeln. Att markera mot rasistiska uttalanden eller åsikter är med andra ord *inte* diskriminerande. Politik och demokrati innebär en diskussion och ett stötande och blötande av åsikter — som förhoppningsvis (om vi har kloka och nyanserade politiker) utmynnar i kloka, balanserade beslut.

Dock, om, som har hänt ett flertal gånger, välunderbyggda ståndpunkter mot SD straffas med hot om våld eller faktiskt, aktualiserat våld, kan inte den demokratiska processen fungera så som det var tänkt. Hot om våld och utagerat våld — som SD:s anhängare gång på gång utövat — är det mest förödande för ett demokratiskt samhälle och det är detta som vår lagstiftning är tänkt att skydda. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att *allt* våld, oavsett om det härrör från höger eller vänster på den politiska skalan, alltid är negativt. Det bör dock kunna konkluderas att polariseringen och radikaliseringen alltid är består av två ytterligheter. När ett parti på den yttersta högerkanten agerar på det sätt det gör i form av SD blir effekten tyvärr ofta ett mer eller mindre organiserat motstånd på vänsterkanten som radikaliseras i motsvarande grad. Allt våld och hot om våld bör beivras.

I mina ögon är det dags att sikta in oss på lagöverträdelserna och stoppa både diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön och sexualitet och de hot om våld som uttalas eller ageras på av de högerextrema, primärt i avsikt att få tyst på deras meningsmotståndare.

Monday, August 26, 2013

Teaching grammar

I've never taught grammar before, but now it's definitely high time to brush up on the linguistic. I'm about to teach two grammar courses beginning in the next few weeks. Today I've written one of the schedules/seminar plans and I will continue to work on the second one tomorrow. There are similarities as well as differences between the two courses, but I think it will be really good for me to iron out the wrinkles and start thinking in those terms again. To be honest, I'm very much looking forward to it.

Friday, August 02, 2013

A New Job

Yesterday it became official. With somewhat mixed feelings I will leave my temporary position at Karlstad University (KAU) on Aug 14th for a permanent position as senior lecturer at the Department of Human Sciences/English at Högskolan i Kristianstad/Kristianstad University College (HKR). Luckily, I have finished planning the courses I was supposed to teach and I will hand them over to my successor as soon as possible. Today, I've received a list of the courses that I will teach at HKR and I'm eager to get my teeth into the planning.

To be honest, I'm sad to leave all my wonderful colleagues at KAU, but I'm at the same time thrilled to meet all my new colleagues at HKR and learn more about the work they are doing as well as the context of that which I will be doing this upcoming autumn.

Saturday, March 16, 2013

Writing analyses

Some hints I give to my students on how to structure a literary/text analysis, be it for a oral presentation or a written essay:

1. Focus on one specific issue (theme/gender/narrative style/characters/symbols etc) and state this issue when beginning to write or talk about it.

2. Gather evidence in the form of quotations (or in the picture book case possibly also illustrations) regarding that specific issue and use that to help argue your case or show that what you've decided to look at makes sense.

3. Draw parallels to an ideology or a theoretical framework, which will provide you with a link between the specific and the general and help you establish the relevance of your work/viewpoint.

4. Sum up your argument in a coherent conclusion, that shows the results you have come up with with clear ties to your initial question/issue/focus. Tie up your argument/idea.

This is a fairly basic formula for academic analysis and I don't think it's that complicated. In general I advise my students to be brave, take a stand of some kind and make sure that their choice of evidence reflects that. Then they will have to show why this is relevant on a more general level before they sum up their analysis. I usually end by asking them to pleeeeease say something interesting!

Friday, March 15, 2013

Attendance and Analysis

Attendance is dropping in general at the universities. Do students consider lectures and seminars unnecessary? I've just finished a campus course with 31 students. At the introduction there were 27 students present. At the first seminar 13 students present, the second time the number had dropped to approximately eight, until the sixth time when there were suddenly only four people showing up. I have learned that this is a pattern with this class, however. Currently in their fourth term, this has been a pattern in the previous terms as well, when they were studying other subjects. At the oral exam, a few days ago, suddenly 28 of them showed up, with the result that more than half of them failed the exam. I might add that the vast majority of the students are in the early twenties.

The problem for me on this course, which has a focus on language teaching and analysis, is that the majority of the students are very unaccustomed to drawing conclusions and analyse properly, an increasing problem as the students who seemingly would benefit the most from the teaching fail to show up. We have often taken the ability to analyse for granted on the university level, but this is clearly not as self-evident anymore. As the reactions to the results began to drop in, I realised I had to smooth some ruffled feathers and I posted the following:

"Since there are quite a few of you who have been to the seminars only occasionally or not at all and may not have handed in keywords and received comments, here are a few pointers on what an analysis entails and its relevance:

An analysis is not a summary, a description, or a review. In an analysis you are not supposed to talk about what you "liked," "hated," or "loved." The focus is on what it actually said in the text, its implications, and coherent and relevant arguments. On this course you were supposed to use the literary text(s) as a first step to compare and contrast, draw parallels between various examples/interesting aspects in the texts and anything that might be relevant either in theory, in the context when the book was written or in the world today. This is only the first step towards analytical thinking, however. To analyse is to see patterns in the world in general and to draw parallels between that and the concrete examples; to see the world in a grain of sand, if you wish.

In your future role as teachers, to be able to properly analyse something is essential in order to be able to make informed decisions and argue for them in a coherent and analytical manner, be it about literature, about course or lesson plans, about the development of the pupils, or about something entirely different. Summarising, describing or reviewing is rarely enough. Developing your analytical skills might take some time and is usually better achieved in groups, as was supposed to be the case on this course, than by yourself, since the awareness of alternative/differing points of view tend to speed up the analytical process, but it is of course possible to become more aware of the analytical processes on your own as well if you're aware of your goal."

I'm not sure how this will be received, but it felt useful simply to outline to myself my reasons for thinking that both attendance and analysis are important.

Saturday, December 22, 2012