Monday, May 09, 2011

Press release — in Swedish

Många människor runt om i världen spenderar numera mycket tid i olika sociala och performativa sammanhang i digitala miljöer som spel och/eller sociala världar. Min studie utforskar hur medlemmar i fyra olika rollspelsgrupper på den tredimensionella sociala plattformen Second Life utformar dramatiska såväl som sociala roller. Förhållandet mellan rollspelaren och hans eller hennes roll, mellan att vara "i karaktär" och att interagera med varandra utanför den dramatiska rollen i en social eller politisk sfär, samt de maktförhållanden som utmejslas är mina primära intresseområden.

Eftersom det mesta av detta sker i Second Life anser jag att vi inte kan dra gränsen mellan "virtuellt" (i betydelsen "på låtsas") och "verkligt" (i betydelsen reellt ur en fysisk eller social synvinkel) vid att man loggar in i denna digitala värld. Gränsen mellan rollspel i en dramatisk kontext, där fantasi och det "otroliga" accentueras, och rollspel i en social eller politisk sådan, som pekar mot en individs sociala mål som i förlängningen har potential att skapa en faktisk realitet inom den aktuella gruppen, måste istället dras inuti Second Life där båda typer av "rollspel" sker. Vissa rollspelare har en strikt uppdelning mellan socialt och dramatiskt, andra fokuserar mer på det sociala spelet inom gruppen än på det dramatiska rollspelet och har starka preferenser om i vilken riktning de vill att deras grupp ska utvecklas. Ytterligare andra rollspelsgrupper har svårt att skilja på det som sker i en dramatisk och social kontext eller ser en fördel i att inte definiera detta för tydligt, vilket ofta leder till bråk mellan olika falanger inom gruppen och kan påverka enskilda individer så negativt att de kanske väljer att överhuvudtaget inte rollspela mer. Genom att destabilisera och problematisera idéer om att "online" är overkligt och "offline" är verkligt, såväl som idéer om att allt är "på riktigt" oavsett kontext, kan vi börja förstå rollspel, dramatiska såväl som sociala, i en digital miljö på ett nytt sätt och därmed förhoppningsvis hantera och diskutera dess följder, negativa såväl som positiva, på ett lämpligt sätt.

No comments: